Dział Sądowy
Zakres czynności Działu Sądowego:


1.    Inicjowanie oraz nadzór nad poprawnością toczących się postępowań sądowych
w trybie upominawczym i nakazowym, a także w trybie zwykłym,
łącznie z kontynuacją procesu negocjacyjnego:

 • kompletowanie potrzebnej dokumentacji – materiału dowodowego, a następnie na jego podstawie kwalifikowanie do określonego postępowania sądowego, czuwanie nad zachowaniem ustawowych terminów dokonywania określonych czynności procesowych;
 • kompletowanie informacji o majątku dłużników oraz ich źródłach dochodu;
 • uzyskiwanie odpisów z KRS–u;
 • sporządzanie i wysyłanie powództw do właściwych sądów;
 • monitorowanie postępowań sądowych (w trakcie ich trwania), aż do momentu wydania orzeczeń, ewentualnie sporządzanie i kierowanie do sądów skarg na przewlekłość postępowania;
 • prowadzenie mediacji z dłużnikami, w trakcie postępowań sądowych, w celu odzyskania należności pieniężnych i zarazem ograniczenia kosztów;
 • konstruowanie i zawieranie ugód, porozumień, ustalanie harmonogramów spłat zadłużenia, odpowiednie zabezpieczanie i nadzorowanie ich realizacji;
 • inne pisma procesowe – sprostowania, uzupełnienia, zażalenia;
 • postępowanie odwoławcze – apelacyjne:
                - wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku;
                - kompletowanie dokumentacji potrzebnej do sporządzenia apelacji;
                - sporządzanie apelacji;
                - sporządzanie innych pism procesowych;
 • wykonywanie innych czynności mających na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego lub odzyskania należności;
 • wykonywanie innych czynności na zlecenie Kierownika Działu Sądowego.

2.    Postępowanie klauzulowe:
 
 • sporządzanie wniosków – poza trybem uproszczonym k.p.c.;
 • monitorowanie postępowania klauzulowego.
 
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.