Dochodzenie należności na drodze prawnej

Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem:

 • kontakt telefoniczny z dłużnikiem w celu ustalenia terminu spłaty zadłużenia, ustalenia harmonogramu spłat ratalnych, uzyskania od dłużnika zobowiązania do zapłaty;
 • kontakt listowny z dłużnikiem w celu wezwania go do zapłaty należności;
 • kontakt bezpośredni z dłużnikiem w siedzibie Kancelarii w celu uzyskania zabezpieczenia wierzytelności, zawarcia ugody z dłużnikiem, odbioru gotówki od dłużnika;  


Inicjowanie oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu zabezpieczającym oraz w postępowaniu w celu dokonania zabezpieczenia:
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz monitorowanie biegu postępowania;
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu wniosku o wpis hipoteki, zastawu rejestrowego oraz monitorowanie biegu postępowania;
 • konstruowanie innego zabezpieczenia (poręczenia, zastawu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, gwarancja bankowa i inne);
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego organu egzekucyjnego wniosku o dokonanie zabezpieczenia oraz monitorowanie postępowania i jego ukierunkowywanie;


Uzyskiwanie tytułu wykonawczego:
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu pozwu o zapłatę oraz monitorowanie biegu postępowania;
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wszystkim tytułom egzekucyjnym w tym także BTE oraz monitorowanie biegu postępowania;  


Inicjowanie oraz reprezentowanie Klienta w egzekucji sądowej i administracyjnej:
 • poszukiwanie majątku dłużnika oraz analizowanie możliwych sposobów egzekucji;
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu wniosku o:
             wyjawienie majątku dłużnika;
             stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców dłużnika w celu kontynuacji
             egzekucji z majątku spadkowego oraz monitorowanie biegu postępowania;
             otwarcie i ogłoszenie testamentu;
             nakazanie złożenia testamentu;
             nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych;
             podział masy spadkowej;
             nadanie klauzuli wykonalności na spadkobierców zmarłego dłużnika;
             przeprowadzenie postępowania spadkowego;
             nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika;
             przekazywanie informacji o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów;
 • sporządzanie i kierowanie do właściwego sądu skargi na czynność komornika;
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego organu egzekucyjnego:
             • wniosku o wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego;
             • wniosku o wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego;

Inicjowanie oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu przeciwegzekucyjnym:
 • analiza stanu faktycznego oraz prawnego;
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu powództwa przeciwegzekucyjnego, wniosku o zabezpieczenie roszczenia;
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego organu egzekucyjnego stosownego zawiadomienia (w celu niedopuszczenia utraty przedmiotu egzekucji);

Inicjowanie i reprezentacja Klienta w postępowaniu upadłościowym:
 • analiza praktycznej zasadności upadłości dłużnika, w tym także wybór właściwej formy;
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności;

W ramach udzielania pomocy prawnej we wszystkich w/w zakresach usług Kancelaria obligatoryjnie wykonuje następujące czynności:

 • kompletowanie dokumentacji, w tym także uzyskiwanie koniecznych informacji (w formie zaświadczeń, odpisów, itp.) z instytucji publicznych (ZUS, KRUS, US, CEPiK, Urzędy Administracji Państwowej, Urzędy Administracji Samorządowej, Sądy);
 • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu lub organu egzekucyjnego innych koniecznych pism związanych z toczącym się postępowaniem (uzupełnienia, sprostowania, zmiany, odpowiedzi, itp.);
 • monitorowanie oraz ukierunkowywanie biegu postępowania; kontakt bezpośredni, telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z sądami, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami publicznymi;
 
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.