Szkolenia dla pracowników Banków Spółdzielczych

W zakresie następujących prawnych aspektów działalności Banków Spółdzielczych:

 • windykacja wierzytelności z uwzględnieniem restrukturyzacji i ugodowych form dochodzenia należności;
 • czeki i weksle, w tym uzyskiwanie tytułów wykonawczych na ich podstawie;
 • hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie jako prawne formy zabezpieczenia wierzytelności;
 • prawo umów, zobowiązania, rachunki bankowe, umowy kredytowe, umowy gwarancji bankowej, konsorcja bankowe;
 • wyrok, nakaz zapłaty oraz bankowy tytuł wykonawczy – słabe i mocne strony;
 • uzyskiwanie tytułów wykonawczych nie pochodzących od sądów powszechnych;
 • przedawnienie roszczeń z uwzględnieniem prekluzji;
 • obrót i wycena nieruchomości;
 • elektroniczne instrumenty kredytowe i płatnicze – zagadnienia prawne;
 • prawo pracy;

W zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE oraz ich wykorzystania, a szczególnie w następujących aspektach:
 • dotacje unijne – zdobywanie informacji o dostępnych programach pomocowych;
 • identyfikacja programu unijnego dopasowanego do prowadzonej działalności gospodarczej;
 • podstawowe zagadnienia niezbędne do zrozumienia dokumentów dotyczących programów pomocowych Unii Europejskiej (rozporządzeń, instrukcji i wytycznych);
 • zasady aplikowania o środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej;
 • zagadnienia pomocy publicznej w kontekście projektów dofinansowanych z środków Unii Europejskiej;
 • umiejętność sporządzania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej;
 • montaż finansowy we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
 • ocena oddziaływania na środowisko projektu aplikującego o środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej;
 • zamówienia publiczne w kontekście środków pomocowych Unii Europejskiej;
 • biznes plan a studium wykonalności projektu;


W zakresie prawno – podatkowych aspektów działalności Banków Spółdzielczych, a szczególnie w następujących aspektach:
 • rezerwy – możliwości zaliczania rezerw, które bank ma obowiązek tworzyć w kosztyuzyskania przychodu (przede wszystkim art.16 ust.1 pkt 25-26, ust.2-2a ustawy pdop, uprawdopodobnianie i udokumentowywanie nieściągalności). Przychody z tytułu rozwiązanych rezerw – art.12 ust.1 pkt 6;
 • sprzedaż wierzytelności banku – brak możliwości zaliczania straty w kup art.16 ust.1 pkt 39, z zastrzeżeniem art.15 ust.1h ustawy pdop oraz sprzedaż w kontekście opodatkowania transakcji podatkiem VAT/pcc (art.2 pkt 4 ustawy pcc, art.43 ust.ust.1 pkt 1, załącznik 4 poz.3 ustawy o VAT);
 • umarzanie wierzytelności banku (zwalnianie z długu kredytobiorców) – brak możliwości zaliczania w kup art.16 ust.1 pkt 43 ustawy pdop oraz obowiązki informacyjne dla banku w przypadku umarzania wierzytelności osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej (powstaje przychód z „innych źródeł” po stronie dłużnika - art.20 i art.42a ustawy pdof);
 • opłata skarbowa – pełnomocnictwa składane do sądów (art.1 ustawy o opłacie skarbowej);
 • przejmowanie i sprzedaż aktywów do zbycia - obowiązek wystawiania lub nie faktur VAT przez kredytobiorcę w momencie przejmowania rzeczy, rozliczanie kredytu);
 • przejmowanie przez bank nieruchomości po bezskutecznej egzekucji i administracja tą nieruchomością (pcc od przejęcia użytkowania wieczystego, opłacanie podatku od nieruchomości);
 • obowiązki związane z udzielaniem informacji wynikające z Ordynacji podatkowej (art.82 §2-3, art.182, art.275 – czyli dla organów podatkowych);
 • kwestia pierwszeństwa hipoteki na zabezpieczenie kredytu bankowego przed hipoteką na zabezpieczenie zobowiązań podatkowych (art.36 §2 Ordynacji podatkowej);
 • obowiązki związane z koniecznością pobierania przez banki, jako płatnika, podatku od odsetek od środków na rachunkach, lokatach (art.30a, art.41 ust.4 ustawy pdof);
 • obowiązki związane z koniecznościa wystawienia przez biuro maklerskie działające przy banku imiennej informacji o wysokości dochodu z art.30b ust.2 pdof (obrót instrumentami finansowymi) i przesłania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu – art.39 ustawy pdof.
 
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.