Procedury kontrolne
Kierownicy Działów sprawują nadzór nad całością pracy swojego działu, którym zarządzają. Odpowiedzialni są za prawidłową realizację zadań działu. Dla zapewnienia ciągłości i odpowiedniej efektywności pracy, wykonują w ramach swoich działów czynności kontrolne. Generalną zasadą jest, że merytoryczna kontrola głównych zadań realizowanych przez dział wykonywana jest wyrywkowo. Jednakże sprawy szczególnie ważne oraz wykraczające poza zakres czynności działu kontrolowane są całościowo. Kontrola ilościowa i terminowa wykonywana jest całościowo.

Wszelkie zdarzenia związane z obsługą zleconej sprawy są rejestrowane w systemie operacyjnym odpowiednim kodem. Zatem część ocenianej pracy może być kontrolowana w ramach odpowiednich raportów z systemu operacyjnego.

1. Kontroli podlegają w szczególności czynności związane ze:

  • sporządzaniem przez pracowników działu pism:
            treści zawartych w tych pismach;
            terminowość ich sporządzania;
            terminowość ich przekazywania do wysłania;

  • wprowadzania przez pracowników odpowiednich kodów oznaczających daną czynność do systemu operacyjnego:

            właściwego oznaczania przychodzącej korespondencji;
            właściwego oznaczania wychodzącej korespondencji – pism;
            właściwego oznaczania innych czynności.

2. Okresy wykonywania kontroli:

  • bieżąca kontrola zadań wykonywanych przez pracownika;
  • co tygodniowa kontrola zadań wykonywanych przez pracownika;
  • co miesięczna kontrola zadań całego działu.

3. Sposoby wykonywania kontroli:

  • wyrywkowa kontrola pracy;
  • kontrola całości pracy. 

Procedury bezpieczeństwa pracy w Kancelarii, w tym zabezpieczenia „wypływu” informacji oraz dostępu do informacji poufnych zawarte są w oddzielnym dokumencie.
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.